GÜNCEL

TÜZÜK

TÜRKİYE HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 Derneğin Adı ve Merkezi

 Madde 1- Derneğin Adı: “Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği” dir.

Kısa adı “TATCA” dır.

Derneğin merkezi İSTANBUL’ dur.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

Madde 2 – Dernek;

Hava Trafik Kontrolörlüğü mesleği ile ilgili çalışmalar yapmak,

Üyelerin mesleki menfaatlerini korumak,

Ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlara üye olmak,

Üyelerin mesleki alanda gelişimini sağlamak amacıyla eğitim ve seminer vermek,

Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı havalimanı ve havaalanlarında işletici kuruluşlarla işbirliği yapmak, havacılıkla ilgili komisyonlarda üyelerin faal olarak görev almasını sağlamak,

Üyelerin evlenme, ölüm, doğum gibi günlerinde maddi ve manevi destekte bulunmak,

Üyelerin hava trafik kontrolörlüğü mesleği ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki eğitim toplantılarına katılmalarında veya ulusal ve uluslar arası kuruluşlara üye gönderilmesinde, temsil görevlerinin yapılmasında her türlü seyahat ve diğer giderlerinin karşılanması amacıyla kurulmuştur.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda web sayfası, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, Hava Trafik Kontrolörlüğü mesleğini tanıtmak ve dernek faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla medya organlarını kullanmak, gerektiğinde tanıtıcı programlar hazırlamak ve hazırlattırmak.

4-Gerektiğinde Hava Trafik Kontrolörlüğü mesleği ve üyelerinin menfaati doğrultusunda basın açıklaması yapmak,

5-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

6-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

7-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

8-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

9-Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

10-Asil üyenin ölümü halinde 60 aidat tutarında yardımda bulunmak. Üyelerin evlenmesi ve çocuklarının doğması halinde 6 aylık aidat tutarında, emekli olma durumunda ise 24 aylık aidat tutarında nakdi yardım yapılır. Üyelerin bu haklarından yararlanabilmeleri için şube üyesi ise bağlı bulundukları şubeye, genel merkez üyesi se genel merkeze en geç 3 ay içerisinde başvuru yapması gerekmektedir. 3 ay içerisinde herhangi bir başvuru yolunun kullanılmaması halinde bu hak kaybedilir

11-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

13-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

14-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

15-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

16-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

17-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

18-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, mesleki ve sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üyelerinin eş ve çocuklarıyla bir arada bulunmalarını sağlamak, yüksek öğretimde eğitim gören öğrencilere burs vermek, üyelerin eş ve çocuklarının vefatı halinde maddi destek sağlamak,

Üyelere mesleki konularda açılacak tüm idari ve adli davalarda taraf olmak, açılan davalara katılmak, vekil ile temsil olunmak,

Hava Trafik Kontrolörlüğü mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak AR-GE oluşturmak,

Mesleğin tanıtımı ile ilgili reklam faaliyetinde bulunmak, bu amaçla firmalardan sponsor desteği almak,

Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlenen mesleki eğitim seminerlerine katılmak, ayrıca Hava Trafik Kontrolörlüğü ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı’ nca alınacak aleyhte ve lehte olabilecek kararlarda görüş belirtmek,

Üyelerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunmak

   

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan, SHGM onaylı sivil bir hava trafik kontrolörü lisansına sahip olmak kaydıyla, hava trafik kontrolörlüğü mesleğini icra eden, akademik unvanla eğitim veren, hava trafik kontrolörlüğü mesleği adına hizmetlerde bulunmak üzere oluşturulmuş birimlerde çalışanlar yönetim kurulu kararıyla derneğe Asil Üye olabilirler.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. Üyeler;

i. Çalıştıkları Havalimanı’nda bulunan şubelere,

ii. Madde sağlanmadığı hallerde; çalıştıkları illerin adını taşıyan Şubelere,

iii. 1. Ve 2. Madde sağlanmadığı hallerde şube kuruluşlarında belirlenen sınırlara göre çalıştığı ilin yer aldığı şubeye,

i.v. 1. 2. Ve 3. Maddenin sağlanmadığı hallerde üyeler Genel Merkeze üye olur.

Her üye ilk üyelikte giriş ödentisi olarak 6 aidat tutarında ödeme yapar.

 

Üyelikten Çıkma

 

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

 

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

 1. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek
 2. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak
 3. Türk Ceza Kanununa göre ceza alarak memuriyetten atılmak
 4. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunma
 5. Verilen görevlerden geçerli mazeret göstermeden sürekli kaçınmak,
 6. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak
 7. Dernek adına verilen görevleri dernek ismi kullanarak veya kullanmayarak suistimal etmek
 8. Dernek aleyhinde faaliyette bulunmak
 9. Meslek itibarını zedeleyici faaliyette bulunmak

a – b ve c maddelerindeki durumların tespiti halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu (kendi üyeleri için) tarafından üyelikten çıkarılır.

d-e-f-g- h ve i maddelerindeki durumlardan birinin tespiti halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu (kendi üyeleri için) tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilir, Disiplin Kurulu raporunun sunulmasını takiben en geç 10 gün içinde Genel Merkez Yönetim Kurulu konuyu görüşüp oy çokluğu ile karara bağlar.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1) Genel Kurul

2) Yönetim Kurulu

3) Denetleme Kurulu

4) Disiplin Kurulu

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve

 

Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubelerde kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Genel Kurul toplantısına katılmak için şube üyelerinin seyahat giderleri Şube Yönetim Kurulu’ nun belirlediği oranda karşılanır.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurulda aday olacak Başkan adaylarının ilan edilen ilk Genel Kurul tarihinden en geç 10 gün önce Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na adaylık müracaatını yapmaları zorunludur. Söz konusu başvuruda, dernek organlarına aday olan Yönetim Kurulu asli ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asli ve yedek üyelerinin eksiksiz olarak bildirilmesi ve dilekçede her üyenin adının karşısındaki boşluğa TC kimlik numarasını yazarak ve imzasını atarak adaylığını tevsik etmesi şarttır. Belirtilen asil listelerde çekilme, istifa, çıkarma gibi nedenlerle boşalma halinde eksiklik yedek listeden tamamlanır. Yedek listelerdeki eksilme ise, yeni yedek üyelerin bildirilmesi ile ikmal edilir. Her halde, listenin eksiksiz son şekli ile ilan edilen ilk Genel Kuruldan önceki son mesai günü saat 12:00’ye kadar pusula basımı için Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına teslimi zorunludur.

 

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş (15) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilçe sınırları dahilinde yapılması zorunludur.

 

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Üyelerin genel kurula katılabilmesi için, üye aidat borcunun olmaması gerekir. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

  

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, divan heyeti başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Türk Medeni Kanunu’ nun 76. maddesine göre bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

  

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim Kurulu dokuz asil yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında aşağıda belirtilen görevler için görev dağılımı yaparak yönetim kurulu görevlerini belirler. Aynı kisi 3 dönem üst üste Başkan olamaz.

Yönetim Kurulu Görev Taksimi

Genel Başkan: Tüzük gereği derneğin çalışmalarını planlar, toplantıları idare eder.

Yönetim kurulunun kendi bünyesinde ve genel merkez ile şubeler arasında koordineli çalışmalarını planlar ve organize eder. Tüzüğün amaçlan doğrultusunda çalışmaların başarıya ulaşmasını sağlayacak tedbirleri alır ve derneği temsil eder.

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Genel başkan olmadığı zamanlarda veya yetki verdiği alanlarda görev ve yetkileri ifa eder. Demeğin bütçesinin uygulanmasının sorumlusudur. Gelirlerin ve harcamaların gerekli organizasyonunu sağlar

Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Dernek şubeleri ve üyeler ile derneğin amaçlarına yönelik çalışmaları takip eder; onlarla genel merkez arasındaki organizasyonu sağlar.

Genel Sekreter: Derneğin bütün yazışmalarını idare eder, gündemi hazırlar, kararların deftere işlenmesi ile tespit edilecek kurulların çalışmalarını takip eder. Genel başkan ile birlikte yönetim kurulu üyelerinin çalışmalarını takip edip, şube organizasyonunu planlar ve takip eder.

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Sekreter: Teşkilat işlerinden sorumlu başkan yardımcısının yönlendirmesi ile başkan yardımcısının görev tanımındaki işleri icra eder.

Mali İşlerden Sorumlu Sekreter: Mali işlerden sorumlu başkan yardımcısının yönlendirmesi ve görevlendirmesi ile başkan yardımcısının görev tanımındaki işleri icra eder.

Üyeler: Yönetim kurulunun görevlendirmesiyle hava trafik kontrolörlüğü mesleğinin tanıtılmasından, dernek faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinden ve derneğin gerçekleştirileceği her türlü sosyal etkinliğin düzenlenmesinden sorumludur. Bunlara ek olarak yönetim kurulu tarafından görevlendirilmek suretiyle dernek kuruluş amacına yönelik faaliyetlerde bulunur.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulu üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu veya liste sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle dört ve daha aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından l ay içinde toplantıya çağırılır. Eğer bu çağrı yapılmazsa Dernek üyelerinin başvurması üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi l ay içinde Genel Kurulu toplamak üzere görevlendirir

Mazeretsiz olarak 1(bir) takvim yılı içerisinde 3(üç) Yönetim Kurulu Toplantısı’ na katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşürülür.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

14- Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara davet etmek.

15- Derneğin gayesinin tahakkuku için gereken ücretli veya ücretsiz personeli işe almak veya işlerine son vermek.

16- Dernek resmi tüzüğü değişiklik tasarısı ile gereken dernek yönetmeliklerini hazırlayıp genel kurulun onayına sunmak.

17- Dernek amaç ve çalışmaları doğrultusunda inceleme ve araştırma yapmak üzere dernek üyeleri arasından ya da dışardan tespit edilecek uzmanlardan oluşacak danışma ve onur kurulları kurmak ve bu kurulların çalışmalarını izleyip hazırlayacakları raporlar hakkında kararlar almak.

18- Dernek amaç ve çalışmaları konularındaki hizmetleri ile tesislerinden yararlanacak kişilerin başvurularını incelemek, gerekli kararları almak ve gerektiğinde yönetmelikler doğrultusunda yararlanmalarına mani olmak.

19- Derneğin maksat ve gayesine aykırı davranışta bulunanlarla, aidatlarını vaktinde ödemeyen üyeler hakkında gerekli tahkikatı açarak icabında ihtar, geçici veya daimi ihraç cezaları vermek.

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu veya liste sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12-Disiplin Kurulunun Tanımı ve Teşkili

Disiplin kurulu genel merkez altında kurulan ve bağımsız olarak çalışan bir organdır. Disiplin Kurulu beş asil ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Disiplin Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu ya da liste sırasına göre yedek üyelerden göreve çağrılması mecburidir.

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Disiplin Kurulu yönetim kurulları tarafından sevk edilen konuyu 60 gün içerisinde görüşüp uyarı, kınama veya üyelikten çıkarma konusunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna raporunu sunar.”

 

Onursal ve Fahri Üyeler

Madde 13-

Fahri Üye: Meslek veya çalışma alanı ayırımı yapılmaksızın, derneğe ve misyonuna, ülkemizde veya uluslararası alanda mesleğimize ulusal veya uluslararası ölçekte bir beceri ve etkinlikle, teknik, idari, mesleki, manevi, bilimsel veya kültürel katkıda bulunan, ayni veya nakdi yardım sağlayan, hizmet ve destek veren seçme ve seçilme hakkı olmayan kişilere Yönetim Kurulu’nun kararı ile fahri üyelik unvanı verilir. Fahri üyelerden aidat alınmaz.

 

Onursal Üye: Dernek üyeliği sürecinde meslekten emekli olmuş Hava Trafik Kontrolörleri emekli olduktan sonra üyeliği yönetim kurulu kararı ile asil üyelikten onursal üyeliğe geçer. Onursal üyelerden aidat alınmaz.

  

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 14- Aylık aidat miktarını belirlemeye genel kurul yetkilidir. Yıllık aidat tutarı artışları; genel kurulda belirlenen aidat tutarı üzerinden, takip eden yıl ve devamındaki yıllarda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayında açıklanan 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında güncellenecek olup; güncellenen aidat tutarının virgülden sonraki kısmı dikkate alınmayacaktır. Şubeler, şubelere kayıtlı üyelerinin giriş ödentisi ve üye aidatlarının %10’unu Genel Merkez payı olarak her yıl aralık ayı sonuna kadar Genel Merkez’e göndermekle yükümlüdür.

Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

Sponsorluk anlaşmalarından elde edilen gelirler,

Diğer gelirler.

Askerlik hizmetinde bulunanlardan askerlik hizmeti süresince ve ücretsiz izne ayrılanlardan ücretsiz izin süresince dilekçeyle genel merkez yönetimi ya da şube yönetimlerine başvurmak kaydıyla üyelik aidatı alınmaz ve dernek faaliyetlerinden ve imkanlarından faydalanamaz.

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 15-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

 Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 16-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu ve banka dekontu ” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

  

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi

Madde 17- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 18-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

  

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili

Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

  

Derneğin İç Denetimi

Madde 19-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 20-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 21-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 22-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 23- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, yedi asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Şube kurucuları genel merkeze üye olan ve bulunduğu mahalde en az 6 aydır ikamet eden üyeler arasından seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel

Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 24-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda tüm kayıtlı üyeleri ile temsil edilir.

 

Bilahare üye kaydı yapılarak 6 ay içinde yapılacak genel kurulda tüzüğün 10.maddesi gereği oluşan yönetim kurulu görev taksimi yaparken bütün sıfatların başına şube kelimesi getirilerek yönetim kurulu üyeleri belirtilmiş olur.

 

Temsilcilik Açma

Madde 25-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 26-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 27-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde TÜRKİYE HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu Türkiye Kızılay Derneğine devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. Şubelerin dernekler kanunu çerçevesinde veya zorunlu nedenlerle kendiliğinden feshedilmesi halinde mevcut malları ve nakit değerlerinin tamamı ile evrak ve demirbaşları genel merkeze devrolunur.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 28-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Bu tüzük 28 (Yirmi sekiz) maddeden ibarettir.

 

 

 

BASINDA BİZ

 • TATCA'NIN 8'İNCİ ŞUBESİ SABİHA GÖKÇEN
 • KONTROLÖRLERDEN YENİ GENEL MÜDÜRE ZİYARET
 • TATCA'nın Yeni Şubesi Orta Karadeniz
 • TATCA Gençleri Gökyüzüyle Buluşturuyor
 • Hava Trafik Kontrolörlerine Cihan Ünal'dan Diksiyon Dersi

ETKİNLİKLERİMİZ

FACEBOOK